Organisatie

Bestuur

Het bestuur van de Stichting “Centrum voor Koorzang” wordt gevormd door:

 • voorzitter
 • secretaris
 • penningmeester
 • algemeen bestuurslid
 • artistieke leiding

Andere leden zijn extern deskundigen en worden op afroep uitgenodigd om vergaderingen bij te wonen.
Onder hen behoren ook de muzikale adviseurs.

Artistieke leiding

Dirigent(en) en Docent(en) dragen in totaliteit de verantwoordelijkheid van het muzikale klimaat en het muzikale niveau.

Er wordt een infrastructuur ontwikkeld die gericht is op het stimuleren van de zangvreugde, op ieder niveau. Randvoorwaarden:

 • goede en smaakvolle inrichting van de lokaliteit(en)
 • goede organisatie van het lesmateriaal en de koormappen
 • goed contact met de ouders
 • goed contact met de zakelijke leiding
 • zorgen voor (zelf-)discipline en concentratie tijdens de repetities
 • bevorderen van sociale en muzikale hulpvaardigheden binnen de groep
 • humor op zijn tijd

Zakelijke leiding

Het stichtingsbestuur stelt zich volledig in dienst van de artistieke leiding en zorgt voor het noodzakelijke management.

Dit betekent concreet:

 • zorgen voor een goede organisatiestructuur
 • contact onderhouden met subsidiegevers
 • controle van de contributie
 • controle van de salariëring
 • andere vormen van financiële middelen onderzoeken (bijv. sponsoring)
 • alle vormen van PR
 • contact met ouders
 • organisatie van concerten
 • organisatie van ontspanning
 • organisatie van concertreizen
 • organisatie en opvang van gastkoren, c.q. dirigenten/docenten
 • bemiddeling bij conflicten

Vrijwilligers

Vrijwilligers fungeren als “helpende hand” van de artistieke leiding m.b.t. niet-muzikale zaken.

Te denken valt aan:

 • (mede) orde houden tijdens de repetitie of les
 • (mede) orde houden tijdens uitvoeringen
 • kinderen opvangen die individueel om aandacht vragen tijdens repetitie of concert
 • begeleiding bij uitstapjes en concert(reizen)
 • nazorg bij opruimen leermateriaal en lokalen
 • helpen bij de aankleding tijdens concerten
 • telefooncontacten onderhouden (of e-mail)
 • organisatie vervoer bij verplaatsen van het koor
 • regelen van opvang bij gastkoren

Assistentie Koorscholing

Op lange termijn is het mogelijk om oudere kinderen die het koorscholingstraject helemaal hebben doorlopen, in te zetten als assistenten bij nieuwe groepen. Tevens hebben zij een soort “mentor”-funktie in het muzikaal begeleiden van “instromers”.

Zij zijn (i.t.t de vrijwilligers) het muzikale verlengstuk van dirigent en docent koorscholing. Op lange termijn wordt zodoende de blijvende voortgang van de koorschool gewaarborgd.